1.przegląd okresowy
-dowód rejestracyjny

2.przeglad okresowy przed pierwszą rejestracją w kraju
– dowód rejestracyjny z kraju poprzedniej rejestracji lub pozwolenie czasowe wystawione
przez Wydział Komunikacji,
-w przypadku pozwolenia czasowego – ksero zagranicznego dowodu rej.
-jeśli pojazd jest wyposażony w instalację gazową lub urządzenie podlegające Dozorowi
Technicznemu – Protokół z badania tego urządzenia wystawiony przez odpowiedni organ
Dozoru Technicznego

3.przegląd okresowy pojazdu zasilanego gazem
-dowód rejestracyjny,
-Protokół i decyzję Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania
zbiornika.

4.przegląd TAXI
-dowód rejestracyjny,
-świadectwo legalizacji taksometru

5.przegląd pojazdu zabytkowego
-opinia techniczna, zaświadczenie wpisie do rejestru zabytków,
-wniosek o przeprowadzenie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu
zabytkowego.

6.przegląd pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep –HAK
-dowód rejestracyjny

7.przegląd pojazdów po zmianach konstrukcyjnych
-dowód rejestracyjny,
-oświadczenie producenta o dokonanych zmianach.
7.przegląd okresowy pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym Dozorowi
Technicznemu, np. dźwig, podest ruchomy.
-dowód rejestracyjny,
-protokół właściwego Dozoru Technicznego dotyczący badania urządzenia

8.przegląd pojazdów ADR
-protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący zbiornika, cysterny (jeśli
pojazd jest wyposażony),
-deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR wystawiona przez producenta lub jego
przedstawiciela,
-zaświadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalczaniu (jeśli jest wymagane).